កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ ASEAN SMEs លើកទី៣៤

gdi-ddsme

ឯកឧត្តម អគ្គនាយកឧស្សាហកម្ម(ឆ្វេង) និង លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអាស៊ានលើកទី៣៤ (34th Meeting of ASEAN SMEWG) នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន។