កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ Task Force របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ជាមួយក្រុមការងារ របស់ឧកញ៉ា សៀរ រិទ្ធី

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ Task Force របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ជាមួយក្រុមការងារ របស់ឧកញ៉ា សៀរ រិទ្ធី ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឡាំ គីមឡេង អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និងសិប្បកម្ម ដើម្បីប្រមូលធាតុចូល ក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និងសិប្បកម្ម តាមរយៈការចងចង្កោម និងប្រមូលផ្តុំ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំខុទ្ទកាល័យ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។