កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកម្រិតបច្ចេកទេសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិយមន័យ SME តាមវិស័យ

កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកម្រិតបច្ចេកទេសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិយមន័យ SME តាមវិស័យ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តម គឹម ទូច រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។